Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-Пловдив
със съдействието на
Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-София
и
Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии
II Национална Конференция „Фармацевтични
Технологични Дни”
17 - 18 октомври 2014 год., Цигов ЧаркУважаеми колеги,
От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов чарк на 17 - 18 октомври 2014 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg).

Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на научните звена в Р България, които работят по проблемите на фармацевтичната технология и регулация.

Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни“ ще Ви предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в областта на фармацията. Одобрените от научното жури работи щебъдат публикувани в пълен текст в сборник на конференцията.

Доц. Маргарита Касърова, д.ф.
Зам. Декан на Фармацевтичен
Факултет, МУ - Пловдив

Проф. Николай Ламбов, д.ф.
Декан на Фармацевтичен Факултет,
МУ- София

Маг.-фарм. Валери Андреев,
Председател на Българската Асоциация
по Фармацевтични ТехнологииНационална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”
17 - 18 октомври 2014 год., Цигов Чарк

Научен комитет:
Проф. Р. Шекерджийски д.ф.н.
Проф. Николай Ламбов д.ф.
Проф. Д. Рачев д.ф.
Проф. Г. Петрова д.ф.н.
Доц. Ст. Титева д.ф.

Организационен комитет:
Председатели:
Доц. Маргарита Касърова д.ф.
Валери Андреев, председател на БАФТ

Членове:
Доц. Милен Димитров д.ф.
Доц.Станислав Георгиев дф
Валя Дилова д.ф.
Величка Андонова д.ф.
Димитър Пенков
Пламен Кацаров

Пленарни доклади: 25 мин.
Научно съобщение: 10 мин.
Официален език: български
Такса участие: 50лв.

Срок за изпращане на резюметата 15 септември 2014г. на
e-mail: conf.technology.pl@abv.bg

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЗЮМЕТА
Срок за изпращане: 15.09.2014г. на е-mail: conf.technology.pl@abv.bg
Моля, отбележете като заглавие на писмото „Конференция ФТД”
Резюметата се представят на български език и трябва да отговарят на следните изисквания:
- Заглавие и авторски колектив
- Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс
- Обем до 250 думи
- Структура: Цел, Материали/Методи, Резултати, Заключение
- Да не съдържат графики и илюстрации, а само текст
- До пет ключови думи
- Шрифт: Times New Roman, размер 12, единично междуредие
Резюметата трябва да са в прикачен файл в Microsoft-Word формат.
Моля посочете точен адрес за кореспонденция (e-mail и телефон за обратна връзка).
Одобрените за кратки научни съобщения резюмета трябва да бъдат представени на конференцията като презентация в Power Point с продължителност до 10 мин.

Таксата правоучастие може да бъде преведена по банков път по сметката на БАФТ: BG12RZBB91551035395801

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ
- Материалите се предават в електронен вид (USB чип, CD, e-mail) и на хартиен носител (формат А4) в деня на изнасянето на доклада/постера (или при регистрация). Авторите носят цялата отговорност за достоверността на изнесените от тях данни, както и за стила и пунктуацията на ръкописа.
- Оригинални статии (от собствени проучвания):
Обем – до 8 страници
Задължителна структура: Въведение, Цел, Задачи, Материал и методи, Резултати и обсъждане, Изводи, Библиография
Обзори:
Обем – до 10 страници
- Ръкописите следва да бъдат напечатани или принтирани едностранно на стандартна машинописна бяла хартия А4 (210 х 297мм) с полета ляво, дясно, горе и долу по 30мм. Резюмето, текстът на научния материал, книгописът, таблиците и легендите към тях и към фигурите следва да бъдат в Microsoft Word формат. Номерирането на страниците е последователно, като се започне със заглавната. При компютърен набор да се използва единично междуредие, размер на знаците 12, шрифт Times New Roman. Не се допускат поправки с химикал или на ръка. При оформление на илюстрациите и таблиците заглавието се поставя:
- под илюстрацията;
- над таблицата.
Фигурите, таблиците и илюстрациите да бъдат разположени на подходящите места в ръкописа.
- Първата страница следва да включва следните задължителни елементи:
- Заглавие, без капитализиране на буквите и без съкращения
- Под него (без съкращения и без титулуване) се поставят лично и фамилно име на авторите
- месторабота (клиника/катедра, факултет, университет, град)
- В библиографския списък на използваната литература авторите трябва да бъдат подредени по реда на цитирането.
При форматирането на библиографския списък да се използва Vancouver style.
- Благодарности – в края на статията авторите могат да изкажат благодарност към лица, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ
- Постерите трябва да са с размер 90/110 (ширина/дължина)
- Постерите трябва да са информативни и добре онагледени
- При оформяне на постерите моля да:
- Изберете шрифт, който да е контрастен и добре четим
- Изберете размер на шрифта, който да може да се чете от 1-1.5 метра
- Подберете качествени и с достатъчна разделителна способност графики и/или илюстрации


Уважаеми колеги,
Информираме Ви за предстояща 9-та Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични Технологии, която ще се проведе в Лисабон, Португалия.

За повече информация, моля посетете посочените по-долу линкове.

9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
Lisbon, Portugal
31st March – 03rd April 2014Уважаеми колеги, съобщаваме Ви, че на 18 октомври 2012г., Доц. Д-р Виолета Андонова бе наградена с почетната статуетка на Патентното Ведомство на Република България за създаването на над 120 лекарствени продукта, защитени с 5 авторски свидетелства, 22 патента и 5 полезни модела.


На 19 и 20 Октомври 2012г. ръководството на БАФТ имаше честта и удоволствието да участва като съорганизатор на провелата се в местността Цигов Чарк конференция „Фармацевтични Технологични Дни 2012“. Изказваме искрените си благодарности към всички участници и се надяваме с общи усилия да превърнем този форум в традиция.


Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-Пловдив Със съдействието на Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-София и Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни” „Технологията на лекарството - ключ към максимална ефективност на терапията”
19 - 20 октомври 2012 год., Цигов Чарк

Уважаеми колеги,
От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов чарк от 19 - 20 октомври 2012 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg).

Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на научните звена в РБългария, които работят по проблемите на фармацевтичната технология. Както и да маркират проблемите на фармацевтичната индустрия и нейното значение в светлината на новите икономически реалности и справедливото разпределение на бюджетите в здравеопазването.

Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”-„Технологията на лекарството - ключ към максимална ефективност на терапията” ще Ви предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в областта на фармацевтичната технология.

За допълнителна информация и форма за регистрация моля изтеглете PDF документа


 

На 8-та Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични технологии проведена в Истанбул от 19-ти до 22-ри Март 2012г, БАФТ бе представена подобаващо от 17 от своите членове.

Ръководството на Асоциацията изказва благодарност на Проф. Н. Ламбов, Доц. Д. Рачев, Доц. К. Йончева, Гл. ас.  Д. Момекова, Гл.ас. Б. Костова и Гл. ас. М. Димитров от Фармацевтичен Факултет към Медицински университет - София, за представените от тях научни разработки на този престижен форум.

На срещата в Истанбул Председателят на БАФТ - г-н Валери Андреев
предаде на Проф. Брайткройц кандидатурата за домакинство на Асоциацията за провеждане на някоя от следващите международни срещи в България.

В отговор на предложението, Проф.Брайткройц изпрати потвърждение,
че кандидатурата на БАФТ за Организатор на 10-тата Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични технологии ще бъде сериозно разгледана.

От Ръководството


На 30 Септември 2011 Ръководството на БАФТ имаше удоволствието да бъде домакин на традиционната работна среща на членовете на Асоциацията, която се състоя в зала „Мати“, НДК.

Програма на срещата:

1. Фармако-геномика – настояще и бъдеще – доклад представен от проф. Драга Тончева

2. Oral Drug Delivery Market - Modified-Release to be “Adding Value” Strategy - инж. Стефан Кафеджийски /Експерт-консултант R&D, RA, GMP, GDP, QA/

3. Коментари

4. Кратка музикална пауза – представяне на д-р Боримир Фурнаджиев – „Д-р Бари“

5. Коктейл и обмяна на идеи.

Презентации:

1. Презентация БАФТ

2. Фармакогеномика - настояще и бъдеще

 


 

Industry and Academia meet up in Istanbul

8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology

19th to 22th March 2012, Istanbul
For more information & registration please visit http://worldmeeting.org/


На 25.11 .2010 се състоя третото събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Председателят на Асоциациата г-н Андреев представи кратък отчет за дейността през годината и постиганатите резултати.

Докладът на тема “ Генерични лекарства – настояще и бъдеще“на  Доц. Николай  Данчев  предизвика интересна дискусия.

Участие в лекционната част взе и Проф. Любомир Везенков с разработките си на тема “Синтез и биологични изследвания върху галантаминови производни съдържащи пептиден мотив“.

Специални благодарности на спонсорите -  Актавис, Химакс и Кенди !


На 26.07.2010 в зала Мати в НДК, се проведе второто събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Гост на семинара бe проф. Брайткройц - председател на Немската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Беше проведена кръгла маса на тема: „Лекарствени форми с контролирано освобождаване”, с модератори проф. Шекерджийски и доц. Ламбов - декан на Фармацевтичен Факултет.


На 08.04.2010г. се проведе първото общо събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични технoлогии в зала Мати на НДК.

Интерсът към събитието беше голям. Гости бяха преподаватели от Фармацевтичен факултет и по специално катедрата по Технология на лекаствените стредства и Биофармация, ръководители и водещи специалисти от  Актавис, Софарма, Унифарм, Медика, Милве, Адифарм, Химакс, Натстим , Кенди, Брандекс.

Ръководството на Асоциацията благодари на спонсорите на събитието
Натстим, Адифарм и Севекс Фарма,  без които, то би било невъзможно!


 
Седалище и адрес
на управление

Гр. София 1164,
ул. Кричим 76
Телефон:
+359 2 865 04 26
Факс:
+359 2 865 04 36
E-mail:
office@bapht.org
neli.stankova@bapht.org
rahamin.shekerdjiisky@
bapht.org

spas.naidenov@bapht.org
stefan.kafedjiiski@bapht.org
valerie.andreev@bapht.org
Карта
Карта на БАФТ